502 936 391
Przeglądy okresowe budynków

Przeglądy okresowe budynków

Czynności wymagane prawem budowlanym jako konieczne do oceny stanu technicznego i przydatności obiektu do użytkowania. Przeglądy nie są jedynie koniecznością gdyż pozwalają fachowo określić rzeczywisty stan obiektu i wpływ działań erozyjnych na jego konstrukcję a w konsekwencji zapobiec wrogim działaniom. Przegląd okresowy budynku jest doskonałą okazją do dokonania zestawienia prac niezbędnych do usunięcia, uszkodzeń powstałych w skutek eksploatacji obiektu i działaniu czynników zewnętrznych wraz z oceną pilności realizacji prac.

Przeglądy w Prawie Budowlanym

Prawo budowlane jasno określa obowiązek należytego utrzymania obiektu budowlanego (art. 61). W celu oceny stanu technicznego przeprowadza się kontrole okresowe raz na rok, raz na 5 lat, dwa razy w roku, każdorazowo po uszkodzeniu obiektu budowlanego, raz na 2 i raz na 4 lata (kotły) (Art.62).

Przegląd półroczny

Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku jak również instalacji, kominów itp. Wykonywany jest do 31.V oraz do 30.XI w przypadku obiektów o pow. zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 m2.

Przegląd roczny

Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku jak również instalacji, kominów itp. Wykonywany jest w przypadku obiektów o pow. zabudowy nie przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu nie przekraczajacej 1000 m2.

Przegląd pięcioletni

Jest to obowiązkowy przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego i jego estetyki, instalacji elektrycznych i piorunochronnych a także klimatyzacji.

Protokół z przeglądu

Jest to dokument zawierający listę elementów podlegających sprawdzeniu podczas przeglądu i szczegółowe określenie wad obiektu budowlanego. Stanowi on zbiór elementów obiektu niezbędnych do naprawy w celu bezpiecznego zgodnego z prawem użytkowania.

Kosztorys i harmonogram napraw

W celu przeanalizowania kosztów naprawy wykonywany jest kosztorys obejmujący prace naprawcze nad wadliwymi elementami z protokołu z przeglądu. Kosztorys sporządzany jest na podstawie inwentaryzacji stanu istniejącego i proponowanych rozwiązań projektowych. W przypadku wystąpienia wad w czasie rękojmi, sporządzany jest kosztorys i harmonogram napraw na podstawie, którego zarządca może domagać się roszczeń od wykonawcy.

 

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.