502 936 391
Oferta dla Inwestorów

Szeroko rozumiane doradztwo techniczne i prawne na każdym etapie realizacji inwestycji.

 

Realizacja inwestycji:

1. Przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych,

2. Negocjacje kontraktów na wykonanie robót i realizację dostaw,

3. Nadzór inwestorski w ramach prawa budowlanego: kierownik budowy, inspektor nadzoru.

 

Proces projektowania:

1. Wsparcie merytoryczne przy opracowaniu wstępnych założeń projektowych,

2. Organizacja postępowania na wybór Projektanta i zawarciu umowy o prace projektowe,

3. Współpraca z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji, kompletacji uzgodnień i pozwoleń do pozwolenia na budowę włącznie,

4. opracowanie budżetu inwestycji, harmonogramów rzeczowych i finansowych,

 

 Zadania okołoprojektowe:

1. Inwentaryzacja budowlana istniejących budynków

2. Ocena stanu technicznego, ekspertyza budowlana

3. Analiza zapisów planu miejscowego lub studium uwarunkowań, sprawdzenie warunków gruntowo – wodnych

4. Analiza stanu formalno- prawnego i własnościowego, możliwości zaopatrzenia w media i infrastrukturę techniczną

5. Analiza ewentualnych zagrożeń dla realizacji inwestycji,

6. Opracowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich oraz powykonawczych w pełnym zakresie robót budowlano - montażowych, remontowych, inżynieryjnych oraz instalacyjnych

7. Wycena obiektów na podstawie założeń projektowych (koncepcji) wraz z analizą kosztową proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych

8. Sporządzanie przedmiarów robót w oparciu o dokumentację techniczną oraz wykonywanie obmiarów na budowie.

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.