502 936 391
Inspektor Nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego to przedstawiciel Inwestora na budowie, który dzięki swojemu przygotowaniu technicznemu i doświadczeniu nadzoruje i sprawdza poprawność wykonywanych robót na budowie.

Jako obowiązkowy najczęściej jest ustanawiany w sytuacjach o wysokim stopniu skomplikowania obiektu lub robót budowlanych, bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne. Istnieją również rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest od Inwestora zapewnienie nadzoru przez ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika bezpośrednio z ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z zapisami art. 25 Prawo Budowlane obowiązki Inspektora mają zapewnić nie tylko zabezpieczenie Twoich interesów jako Inwestora, ale także chronić interes publiczny (w tym również właścicieli nieruchomości sąsiednich).

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Do głównych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami (Art. 25 Ustawa Prawo Budowlane) m.in. należą:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Dlaczego warto zatrudnić Inspektora nadzoru inwestorskiego ?

Prawo Budowlane nie nakłada obowiązku ustanawiania inspektora nadzoru inwestorskiego do budowy domów jednorodzinnych. Jednak doświadczenie pokazuje, że budowy nadzorowane przez Inspektorów zapobiegają problemom, podnoszą jakość wykonywanych prac. Inspektor nadzoru  będzie pomocny zwłaszcza dla osób z mniejszym doświadczeniem i wiedzą techniczną dotyczącą procesu budowy.

Zapraszam do współpracy!!!

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.